دختر حادثه جو

دیگر نگران نیستم ، تنها گوش سپرده ام به صدای قدم های حادثه ای که در راه است

» هنوز بوی عاشقی می دهم.. :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» بادبادکباز... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» کَســــ ــی می آیــــ ـــد اِنگـــ ـار..! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» زمستان من ، راهیست که به تو نرسد.. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» سکوتم از رضایت نیست..! :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» چند پاییز فاصله تا... :: ۱۳٩٢/۸/٤
» دربند.. :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» دیوانه وار... :: ۱۳٩٢/٦/٦
» چگونه فراموش میکنیم... :: ۱۳٩٢/٥/٤
» چه تمنای محالی دارم، خنده ام میگیرد... :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» برای تابستان.. :: ۱۳٩٢/٤/۱
» شهر من... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» میراث ابدی.. :: ۱۳٩٢/۳/۳
» میگویند شاعرم...!؟!! :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» اُردی جهنم..! :: ۱۳٩٢/٢/٩
» ببین!؟! :: ۱۳٩٢/٢/۱
» عادت میکنیم...!!؟! :: ۱۳٩٢/۱/٥
» چه جسورانه تنهایی.. :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ترس...! :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» برای هیــــچ.. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» و تا آخرین نفـــــس...!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» همسفر باد... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» شب های یلدای من.. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» شاید بار دیگر... :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» غرق رویا..!؟ :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» تو چه از عاشقی میدانی!؟ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» تو که میدونی.. :: ۱۳٩۱/٩/٢
» یادت هست..!؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» نترس! کافر نمیشوم هرگز... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» سکوت... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» اینها همه اسمش زندگیست..!؟ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» از دریچه ای پاییزی... :: ۱۳٩۱/٧/۱
» امروز هم خاطره شد... :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» آتش بدون دود... :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» ماه من... :: ۱۳٩۱/٦/٥
» برای شب های تابستان.. :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» بی سایه.. :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» دختـــر مـــرداد... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» کــــاش..! :: ۱۳٩۱/٥/٤
» از "بی هو دگی" ِِ تو.. :: ۱۳٩۱/٥/۱
» دخترکی که منم! :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» نجوای بی خوابی.. :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» تو محکومی.. :: ۱۳٩۱/٤/۱
» درد و دلی حادثه ای! :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» افسانه ی بی پایان.. :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» از جنون من تا دیوانگی تو.. :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» هیچ مطلق...!؟ :: ۱۳٩۱/۳/٩
» حادثه نوشت 100 :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» حاشیه نوشت :: ۱۳٩۱/٢/۱
» پرتره کوچ الهی... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» خواب و بیــدار.. :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» و منی که عاشق بهارم! :: ۱۳٩۱/۱/۱
» برداشت آخر... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» گاه به گاه.. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» آسمان پاکم آرزوست.. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» سوناتِ شب های زمستان.. :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» کنتراست.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» بی وتــن..!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» سپیـــدِ خاکستری!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» ناتمام.. :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» سرزمین سیاه.. :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» فانتزی ِ سیاه و سپید.. :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» گم شدم! :: ۱۳٩٠/٩/٤
» برای تو.. :: ۱۳٩٠/٩/٢
» شبـــانه.. :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ویرانی ِ شهر خاموش! :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» من و پاییز.. :: ۱۳٩٠/۸/٤
» حالا دگر.. :: ۱۳٩٠/۸/۳
» رهایی را شایسته بودن... :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» حادثه نوشت :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» ... :: ۱۳٩٠/٧/۳
» پایان روز های بلند... :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» تندیس سایه ها.. :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» سراب.. :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» بــــــازی.. :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» حاشیه نوشت :: ۱۳٩٠/٦/٩
» نتِ نگاهت..! :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» هذیون های نیمه شب... :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» حاشیه نوشت :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» لمـــــس ِ وجــــود... :: ۱۳٩٠/٥/٩
» بی قانونی..! :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» به سادگی ِ یک ســــال!! :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» مـن از تـــو ... :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» حاشیه نوشت :: ۱۳٩٠/٤/٢
» قفـــس بی مـــــرز... :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» هذیون های نیمه شب... :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» هنــــوزم... :: ۱۳٩٠/۳/٧
» هرگز.. :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» سادیسم ساده! :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» که میسوزد برای تو.. :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» مثل ِ آیینه.. :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» حکم بی دل.. :: ۱۳٩٠/٢/٥
» من از نهایت شب حرف میزنم... :: ۱۳٩٠/٢/۱
» دستـم را بگیــــر... :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» دروغ ِ سیزده!! :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» لحظه ی تولـــدِ خورشیـــدی... :: ۱۳٩٠/۱/۱
» سنگ هم که باشی... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» نیستی تو.. :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» نقــــاب.. :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» کلافــــه :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» نگاه کن! تمام هستی ام خراب می شود... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» هذیون های نیمه شب... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» حاشیه نوشت :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» پرگار روزگار! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» حادثه نوشت 1 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» یک لحظه خوبی...! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» در انعکاس حرف های تو.. :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» گنجشکک اشی مشی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» شب بی پــایان :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» چیزی به جای نماند... :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» مینویسم تا بداند... :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» نقــــاش :: ۱۳۸٩/٩/۸
» قربــــــانی ِ عشق! :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» پایان سیاه! :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» لحظه ای با من باش... :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» مسلخ ...!! :: ۱۳۸٩/۸/٩
» ردّ پــا... :: ۱۳۸٩/۸/۱
» معلوم دلی و مجهول ِ چشم..!! :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» من و دریــــا :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله ی رخوتناک دو هم آغوشی... :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» ستـــــاره ی تابـــان :: ۱۳۸٩/٧/٧
» شکنجـــه گــر :: ۱۳۸٩/٧/۱
» بدرقـــــه... :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» نگــاه کن که در اینجا زمــان چه وزنــی دارد..! :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» نفس ِفریـــاد من باش... :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» سپیــــدگاه...!؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» سایه ء خدا! :: ۱۳۸٩/٦/٧
» من اینجا سخت دلم معجزه میخواهدو تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا :: ۱۳۸٩/٦/٢
» بخوان با من .. من در این شب زنده داری ها زلالم .. چون تو ، ای قطره ی بارانم! :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» سایـــه :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» بعد از تو.. :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» نمیدانم! :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» قرمــز به رنگ مـــرداد :: ۱۳۸٩/٥/٩
» در سوگ مــادری مهربان :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» حراجی! :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» اعتــــراف :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» خـــواب :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» طعنـــه :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» سـر آغاز :: ۱۳۸٩/٤/۱٧

Design By : Night Melody